REGULAMIN

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW DOMER - www.dmuchawa-do-kotla.pl
obowiązujący od dnia 25-05-2018 r.


TREŚĆ REGULAMINU:

I. DEFINICJE
II. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
III. SKLEP INTERNETOWY – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
IV. DOSTAWA TOWARÓW DO KLIENTA ORAZ PŁATNOŚCI
V. WARUNKI REKLAMACJI ORAZ ZWROTU TOWARU
VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO
VII. PRZESYŁKA TOWARU – JAK ODESŁAĆ TOWAR. KOSZTY PRZESYŁKI
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


I. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1) Domer – Domer Sierecki Spółka Jawna z siedzibą w Pleszewie przy ul. Sienkiewicza 45 A, 63-300 Pleszew, posiadająca nr NIP: 608-010-76-76 oraz nr REGON: 302572040, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000484416 (telefon: +48 62 742 06 06, fax +48 62 742 19 78, strona internetowa: www.domer.pl, www.dmuchawa-do-kotla.pl);
2) Klient firmowy – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej będąca stroną transakcji zakupu towaru w firmie z Domer w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
3) Klient indywidualny (konsument) – osoba fizyczna dokonująca zakupu towaru w Domer nie będąca Klientem firmowym;
4) Klient – Klient firmowy lub Klient indywidualny;
5) Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży towarów przez Domer, określający istotne warunki sprzedaży towarów, składania zamówień oraz ich realizacji, dostępny na stronie www.domer.pl w zakładce (w stopce strony) „Regulamin” (pod adresem: http://www.domer.pl/webpage/regulamin.html);
6) Regulamin Sklepu Internetowego – Regulamin Sklepu internetowego Domer znajdujący się pod adresem www.domer.pl w Regulaminie w rozdziale „Sklep internetowy – Regulamin Sklepu Internetowego”, obowiązujący przy zakupie przez Klienta towarów w Domer za pośrednictwem platformy internetowej, określający w szczególności zasady korzystania ze Sklepu internetowego Domer, rejestracji konta, składania zamówień, zawierania umowy i jej realizacji;
7) Reklamacja – zgłoszenie przez Klienta reklamacji w Domer w sposób określony w warunkach reklamacji rozpoczynające proces reklamacji, realizowany zgodnie z postanowieniami Warunków reklamacji;
8) Warunki reklamacji – warunki reklamacji towarów zamieszczone w niniejszym Regulaminie w rozdziale „Warunki reklamacji oraz zwrotu towaru”, określające warunki oraz sposób realizacji reklamacji zakupionego towaru oraz współdziałania w tym zakresie przez Klienta oraz Domer;
9) Sklep – punkt sprzedaży towarów Domer oraz magazyn towarów (punkt osobistego odbioru towarów), znajdujący się pod adresem ul. Sienkiewicza 45 A, 63-300 Pleszew, czynny w dni robocze, z wyjątkiem świąt ustawowych, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 8:00 do 17:00 oraz w soboty w godz. od 8:00 do 12:00; wyjątkowo Sklep może być zamknięty także w innym niż ww. czasie – wówczas odpowiednia informacja zamieszczana jest na stronie www.domer.pl na pierwszej stronie lub w zakładce „Kontakt”;
10) Sklep internetowy – platforma handlowa online sprzedaży towarów Domer za pośrednictwem Internetu znajdująca się pod adresem www.domer.pl (Sklep internetowy Domer), działająca 24h, z wyłączaniem przerw technicznych sygnalizowanych na stronie internetowej www.domer.pl lub awarii; zasady zawierania umowy za pośrednictwem tej platformy handlowej online określa niniejszy Regulamin; Domer sprzedaje towary także za pośrednictwem platformy handlowej online Allegro pod adresem www.allegro.pl, należącej do Grupy Allegro Sp. z o.o., której zasady działania, w tym sposób zawarcia umowy, określa regulamin tej platformy pod adresem www.allegro.pl w zakładce „Regulamin” – Domer sprzedaje tam towary jako użytkownik „www_domer_pl” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, z zastrzeżeniem ww. regulaminu Grupy Allegro Sp. z o.o., w szczególności w zakresie sposobu zawierania umowy;
11) Zamówienie – zamówienie Klienta złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), Sklepu internetowego, faksu lub tradycyjnej formy listownej (przesyłką poleconą), telefonicznie pod numerem +48 62 742 06 06 lub faksem pod numerem +48 62 742 19 78. Zamówienie powinno zawierać wszelkie dane niezbędne do jego realizacji przez Domer, a także informacje umożliwiające prawidłowe jego wykonanie;
12) Umowa – umowa zawarta w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta oraz akceptację Zamówienia przez Domer, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu, i w której dostatecznie określono istotne warunki umowy, w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu i przepisami prawa – tj. co najmniej poprzez określenie stron (Klienta), towaru, jego ilości, ceny, sposobu i miejsca dostawy (odbioru) towaru i sposobu płatności;
13) Towar – towar / towary oferowane do sprzedaży przez Domer, w szczególności publikowane na stronie internetowej www.domer.pl.


II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

2.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w zakresie wszelkich umów zawieranych pomiędzy Domer (jako sprzedawcą towarów) a Klientem. W przypadku ustalenia przy realizacji Zamówienia szczególnych postanowień, wyłączających lub modyfikujących postanowienia Regulaminu, postanowienia szczególne wiążą strony tylko w zakresie konkretnej Umowy, chyba że co innego wynika z wyraźnego oświadczenia Domer.
2.2. Domer nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów, czy regulaminami, które są stosowane przez Klientów, chyba że Klient wyraźnie zwróci się w tej sprawie do Domer, a Domer w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia wyrazi zgodę na ich obowiązywanie.
2.3. Z wyjątkiem osób upoważnionych do reprezentacji Domer zgodnie z zasadami reprezentacji, w tym wspólników, prokurentów lub pełnomocników legitymujących się pisemnym wyraźnym upoważnieniem, pracownicy Domer nie są (w sposób dorozumiany) uprawnieni do odstępowania od postanowień niniejszego Regulaminu.
2.4. Postanowienia niniejszego Regulaminu wiążą Klienta w przypadku udostępnienia mu Regulaminu przed złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy, w szczególności dotyczy to Klienta indywidualnego, któremu Regulamin powinien zostać udostępniony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.5. Niniejszy Regulamin jest udostępniany w siedzibie Domer oraz na stronie www.domer.pl w zakładce „Regulamin” (w stopce strony) pod adresem http://www.domer.pl/webpage/regulamin.html.
2.6. Klient może złożyć Zamówienie poprzez:
(a) Sklep internetowy Domer – zob. rozdział III Regulaminu;
(b) złożenie Zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail;
(c) złożenie zamówienia w formie pisemnej, przesłanego przesyłką poleconą lub faksem na faksem pod numerem +48 62 742 19 78;
(d) telefonicznie pod numerem +48 62 742 06 06.
2.7. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jego treści lub możliwości realizacji przez Domer, będą weryfikowane przez obsługę Sklepu internetowego. Zamówienie takie może zostać zmodyfikowane, jak i anulowane przez Domer. Klient zostanie poinformowany o proponowanej zmianie Zamówienia lub anulowaniu Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej lub przyjętym ww. kanałem komunikacji (w tym ewentualnie w trybie uchylenia się od oświadczenia woli). W przypadku propozycji zmiany treści Zamówienia Umowa zostaje zawarta po wyraźnej akceptacji treści zmienionego Zamówienia przez Klienta.
2.8. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek błędów na stronie www.domer.pl, wynikających z nieprawidłowego lub niejednoznacznego wprowadzenia informacji przez obsługę strony, lub z błędów powstałych w trakcie jej funkcjonowania, prosimy o kontakt na adres e-mail admin@domer.pl.
2.9. Umowa zostaje zawarta, gdy Klient złoży Zamówienie a Domer przyjmie Zamówienie, obejmując określenie stron (Domer oraz dookreślenia Klienta i jego danych adresowych), towaru, jego ilości, ceny, sposobu i miejsca dostawy (odbioru) towaru i sposobu płatności.
2.10. Klient ponosi odpowiedzialność za jednoznacznie sformułowanie Zamówienia
(z uwzględnieniem treści oferty Domer zamieszczonej w szczególności na stronie www.domer.pl) oraz podanie jego prawdziwych, aktualnych i poprawnych danych niezbędnych do rozliczenia oraz realizacji Zamówienia (tj. takich danych jak wymaganych przy rejestracji i składaniu Zamówienia w Sklepie internatowym Domer – por. pkt 3.5 Regulaminu); w przypadku gdy Klient firmowy jest płatnikiem podatku VAT powinien w Zamówieniu podać numer NIP, niezbędny do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
2.11. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych (jak w punkcie 3.5 Regulaminu) w celu realizacji Zamówienia. Sposób przechowywania, przetwarzania, udostępniania i wykorzystywania tych danych określa dokument Polityki prywatności dostępny na stronie internetowej www.domer.pl w zakładce „Polityka prywatności”.
2.12. Jednocześnie Klient składając Zamówienie może zgodzić się na otrzymywanie materiałów reklamowych Domer. Możliwe formy przesłania materiałów reklamowych do klienta to: poczta elektroniczna (na adres e-mail podany w formularzu zamówienia lub adres e-mail wpisany w Newsletter na stronie www.domer.pl oraz w formie ulotek reklamowych, katalogów wysłanych.
2.13. Szeroko rozumiane informacje umieszczone na stronie www.domer.pl, jak również na aukcjach w innych portalach internetowych (w szczególności Allegro w aukcjach użytkownika „www_domer_pl” i in.), w postaci zdjęć produktów, opisów, schematów, wykresów, jak również projekt grafiki sklepu internetowego i aukcji Allegro, objęte są prawami autorskimi Domer, które posiada Firma DOMER®. Obowiązuje zakaz kopiowania i posługiwania się w/w elementami bez wcześniejszego poinformowania Firmy DOMER® i uzyskania w odpowiedzi zgody na używanie ich. W przypadku naruszenia praw łamiący zastrzeżenia zostanie poinformowany o konieczności zaniechania używania tych elementów. W przypadku braku reakcji zastopowanie znajdują przepisy prawa, jak również możliwe jest przekazanie sprawy właściwemu organowi sądowemu.

III. SKLEP INTERNETOWY – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

[Postanowienia wstępne]

3.1. W niniejszym rozdziale określa się warunki techniczne korzystania ze Sklepu internetowego Domer oraz sposób zawarcia umowy z Domer za jego pośrednictwem.
3.2. W przypadku zakupu towaru za pośrednictwem platformy handlowej ALLEGRO online pod adresem www.allegro.pl, należącej do Grupy Allegro Sp. z o.o., umowa zostaje zwarta w sposób określony w regulaminie tej platformy, pod adresem www.allegro.pl w zakładce „Regulamin”. Domer sprzedaje towary w ramach użytkownika „www_domer_pl” uzupełniająco na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (z zastrzeżeniem ww. regulaminu Grupy Allegro Sp. z o.o. w szczególności w zakresie sposobu zawarcia umowy).

[Warunki techniczne]

3.3. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Domer (znajdującego się pod adresem www.domer.pl) Klient powinien dysponować następującymi minimalnymi warunkami technicznymi umożliwiającymi mu korzystanie ze Sklepu internetowego Domer:
(a) posiadania urządzenia i oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu;
(b) posiadania oprogramowania – przeglądarki internetowej umożliwiającej przeglądanie stron internetowych oraz zapisywanie plików (np. regulaminu, zawartości strony internetowej) w wybranej przez Klienta lokalizacji (dysku, pamięci masowej);
(c) posiadania oprogramowania umożliwiającego odczyt dokumentów udostępnieniach przez Domer w formacie plików pdf (np. Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader i in.);
(d) posiadania aktywnego oprogramowania zabezpieczającego bezpiecznie korzystanie z Internetu na urządzeniu przez Klienta.


[Rejestracja konta użytkownika Sklepu internetowego Domer]


3.4. Zamówienia w ramach Sklepu internetowego Domer są przyjmowane bezpośrednio na stronie www.domer.pl po uprzednim zarejestrowaniu Klienta i zalogowaniu na tej stronie.
3.5. Rejestracja konta Klienta w Sklepie internetowym Domer polega na kliknięciu zakładki „Moje Konto” - „Zarejestruj” na stronie www.domer.pl i następnie:
(a) podanie przyszłego loginu Klienta (adresu e-mail Klienta) i podanie hasła celem założenia i obsługi konta Klienta w Sklepie internetowym Domer; Klient jest zobowiązany do bezwzględnego zachowania hasła w poufności;
(b) zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności Domer wyświetlanych pod linkiem aktywnym „Akceptuję regulamin i przeczytałem Politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności”;
(c) zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie pola wyboru przy ww. linkach „Akceptuję regulamin i przeczytałem Politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności”; Klient może pobrać i zachować ww. dokumenty w postaci plików pdf klikając na aktywne linki „Pobierz regulamin w pliku pdf” lub Pobierz Politykę prywatności w pliku pdf”;
(d) wpisanie kodu kontrolnego z obrazka oraz kliknięcie przycisku „Zarejestruj” (oznaczającego ostateczną akceptację Regulaminu i Polityki prywatności) – w tym momencie zostaje założone konto Klienta w Sklepie internetowym Domer a na podany wyżej adres e-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail w celu aktywowania konta;
(e) z chwilą potwierdzenia adresu e-mail poprzez kliknięcie w aktywny link w przesłanej wiadomości następuje przekierowanie do podstrony internetowej Sklepu internetowego Domer z polami edycji do uzupełnienia danych Klienta:
w przypadku Klienta indywidualnego: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość, kraj) oraz opcjonalnie telefon;
- w przypadku Klienta firmowego: firma (pełna oficjalna nazwa przedsiębiorcy), numer NIP, opcjonalnie imię i nazwisko, adres siedziby (ulica, kod, miejscowość) – są to dane i adres także do faktury VAT („Dane płatnika”);
istnieje również możliwość podania innych danych kontaktowo-adresowych wyłącznie dla celów dostawy (wysyłki) towaru („Dane wysyłkowe");
- w celu realizacji Zamówień Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych kontaktowo-adresowych jako strona Umowy z Domer, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia; podając dane Klient oświadcza, że te dane Klienta są prawdziwe i aktualne.
3.6. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj” oznacza akceptację Regulaminu i Polityki prywatności, w czym zawiera się także oświadczenie o tym, że Klientowi został udostępniony Regulamin oraz Polityka prywatności, celem zapoznania się z nimi i umożliwienia ich zapisania.
3.7. Domer trwale usuwa konto Klienta i dane z rejestracji Klienta na żądanie Klienta przesłane na adres ado@domer.pl, a także ze względu na obowiązek wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; Domer może także usunąć dane i konto Klienta w przypadku zakończenia współpracy z Klientem, a także rezygnacji z udostępnienia Sklepu internetowego Domer lub w przypadku jego zmian, modernizacji, poprawiania lub modyfikacji; z zastrzeżeniem jednak możliwości tymczasowego zachowania danych niezbędnych do realizacji zawartej Umowy oraz udokumentowania Umowy i czynności związanych z jej realizacją do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń Klienta, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

[Składanie Zamówienia i zawarcie Umowy]

3.8. Klient składa Zamówienie po zalogowaniu się (w zakładce „Moje konto” - „Zaloguj”) na stronie www.domer.pl poprzez podanie loginu, którym jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta oraz podanie ustalonego przez Klienta hasła.
3.9. Złożenie Zamówienie polega na skorzystaniu z dostępnych opcji Sklepu internetowego.
3.10. W pierwszej kolejności Klient dokonuje wyboru towaru (prezentowanego na pierwszej stronie www.domer.pl oraz w zakładkach odsyłających do poszczególnych kategorii towarów) poprzez kliknięcie pod wybranym towarem przycisku „Dodaj do koszyka”; następnie Klient podaje w wyświetlonym polu edycji ilość towaru.
3.11. Po wybraniu towarów i przejściu do „Koszyka” (m. in. poprzez kliknięcie ikonki w górnej części strony) wyświetlona zostaje lista wszystkich wybranych towarów wraz z informacjami dotyczącymi treści Zamówienia (w tym z wykazem cen towarów, ich ilości i kosztów dostawy); w tym miejscu Klient uzupełniania treść Zamówienia:
o wybrany przez Klienta sposób dostawy – poprzez zaznaczanie pola przy wybranym sposobie dostawy;
o wybrany przez Klienta sposób płatności – poprzez zaznaczanie pola przy wybranym sposobie płatności;
o ewentualne uwagi do Zamówienia;
w tym miejscu Klient ma również możliwości modyfikacji w otwartych polach edycji danych płatnika (strony Umowy – Klienta i danych do faktury) oraz danych wysyłkowych. Klient może także zmodyfikować ilości wybranych towarów, usunąć towary z listy lub wrócić do zakupów (dalszego wyboru towarów do „Koszyka” zakupów).
3.12. Dokument sprzedaży zostaje wystawiony przez Domer na dane wskazane w Zamówieniu w części „Dane płatnika”. Dostawa towaru (wysyłka) będzie zrealizowana na dane adresowe wskazane w części „Dane wysyłkowe”. Każdorazowo przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest sprawdzić poprawność tych danych. W momencie stwierdzenia nieprawidłowości w tych lub innych danych Zamówienia należy niezwłocznie skorygować te dane a w przypadku zatwierdzenia przez Klienta zamówienia z błędnymi danymi przesłać informację z poprawnymi danymi na adres zamowienia@domer.pl. W przypadku zrealizowania zamówienia z nieprawidłowymi danymi z przyczyny Klienta i ewentualną koniecznością przesłania towarów w inne miejsce kosztami przeadresowania obciążony zostanie Klient.
3.13. Następnie w podstronie „Koszyk”, po kliknięciu pod listą towarów i pod polami edycji w „Koszyku” przycisku „Przejdź do potwierdzenia” wyświetla się podstrona „Potwierdzenie zamówienia”, w której prezentowana jest całość zawartości koszyka.
3.14. Zamówienia (tj. z listą wybranych towarów wraz z ich ilością, jednostkowymi cenami netto i brutto oraz sumarycznymi cenami, kosztami dostawy oraz całkowitą kwotą do zapłaty przy pogrubionych słowach „Razem do zapłaty”). W tym miejscu Klient powinien zweryfikować treść Zamówienia: jeżeli Zamówienie wymaga korekty kilka w przycisk „Wróć do koszyka”. Jeżeli Klient akceptuje wyświetlone Zamówienie klika w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów” – kliknięcie w ten przycisk oznacza złożenie przez Klienta wiążącego Zamówienia i zawarcie umowy z Domer z obowiązkiem zapłaty na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem punktu 3.17 Regulaminu .
3.15. Po kliknięciu w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów” Klient przechodzi do podstrony „Podsumowanie zamówienia” z wygenerowanym unikalnym numerem identyfikacyjnym Zamówienia, kwotą do zapłaty oraz możliwością wydruku lub zachowania pełnej treści Zamówienia w pliku pdf. Niezależnie od tego na adres e-mail Klienta zostaje wysłana informacja z numerem i treścią Zamówienia oraz aktywnymi linkami do istotnych informacji i dokumentów Domer (w tym cenników, Regulaminu, Polityki prywatności, formularzy) z możliwością ich wyświetlenia oraz zapisania.

[Rezygnacja z Zamówienia przez Klienta]

3.16. Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie pod warunkiem uprzedniego kontaktu i uzyskania zgody upoważnionego pracownika Domer. Oficjalną rezygnację z Zamówienia („Rezygnuję ze złożonego Zamówienia numer …”) Klient powinien wysłać e-mailem do Domer na adres zamowienia@domer.pl niezwłocznie po uzyskaniu ww. zgody. Rezygnacja ta jest ważna, jeżeli Domer potwierdzi przyjęcie rezygnacji drogą e-mailową.

[Ceny detaliczne oraz ceny hurtowe]

3.17. Ceny w Sklepie internetowym Domer wyrażone są w złotych polskich; ceny brutto zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce podatku VAT. Dostępne są następujące typy cen: cena detaliczna – widoczna dla wszystkich użytkowników Sklepu internetowego Domer; oraz cena hurtowa – widoczna tylko dla zarejestrowanych użytkowników zakwalifikowanych przez Domer jako odbiorca hurtowy.

[Pozostałe postanowienia]

3.18. Zamówienie zostanie zrealizowane po dokonaniu płatności (tj. w przypadku płatności w formie przelewu po wpływie środków na konto Domer). Wybór przez Klienta płatności z odroczonym terminem płatności („Przelew z terminem 7/ 14/ 30 dni”) przysługuje wyłącznie tym Klientom, którym Domer przyznał odpowiedni limit kupiecki – w takim przypadku Umowa z Domer na realizację złożonego Zamówienia zostaje zawarta dopiero z chwilą dodatkowego potwierdzenia Zamówienia przez Domer, co może nastąpić również w sposób dorozumiany przez samą realizację Zamówienia (wówczas Umowę uważa się za ważnie zawartą).
3.19. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego oznacza akceptację postanowień Regulaminu obowiązującego w dacie składania Zamówienia.
3.20. Dane osobowe Klienta Domer wykorzystuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia. Zainteresowanym przysługują uprawnienia wynikające z ww. ustawy, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy, z zastrzeżeniem uprawnień Domer związanych z prawem do realizacji Umowy zawartej z Klientem w zakresie dopuszczonym przepisami prawa. Administratorem danych jest Domer. Domer stosuje politykę prywatności udostępnioną w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem http://www.domer.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html.
3.21. Sklep internetowy Domer wykorzystuje mechanizm plików Cookies – zgodnie z zasadami określonymi dostępnymi pod linkiem „Polityka plików cookies” na stronie www.domer.pl (pod adresem http://www.domer.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html).
3.22. Domer nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe lub błędne działanie platformy Sklepu internetowego u Klientów; Domer dokłada wszelkich starań, aby Sklep internetowy Domer działał prawidłowo. Domer może zaprzestać wspierania i udostępniania Sklepu internetowego, jak również dokonywać zmian, modernizacji i modyfikacji (w tym powodować przerwy w jego funkcjonowaniu).
3.23. Reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego należy zgłaszać na adres: admin@domer.pl. Domer rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni.
O wyniku rozpatrzenia reklamacji Domer poinformuje drogą elektroniczną na adres e-mail podany w treści reklamacji.
3.24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale zastosowanie znajdują pozostałe postanowienia Regulaminu oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację postanowień dotyczących Sklepu internetowego.
3.25. Regulamin i zmiany Regulaminu są publikowane i dostępne do pobrania na stronie internetowej www.domer.pl, w szczególności w stopce strony w w zakładce „Regulamin” (pod adresem http://www.domer.pl/webpage/regulamin.html).
3.26. Regulamin i jego zmiany obowiązują po ich opublikowaniu na ww. stronie internetowej www.domer.pl od daty wskazanej w nagłówku Regulaminu i obejmują nowe Zamówienia składane od tej daty.IV. DOSTAWA TOWARÓW DO KLIENTA ORAZ PŁATNOŚCI

[Dostawa towarów]

4.1. Zamówiony towar dostarczany będzie jak poniżej:
- odbiór osobisty – w Sklepie (siedzibie Domer) w godzinach pracy;
- wysyłka kurierska DPD – paczki do 30 kg;
- wysyłka kurierska RABEN – przesyłki paletowe do 1 tony;
- wysyłka Pocztą Polską – paczki do 30 kg;
4.2. Koszty transportu uzależnione są od łącznej wagi zamówionych towarów i gabarytów opakowania zbiorczego. Waga towaru jest wagą jednostkową netto (bez opakowania). Rzeczywista waga paczki może ulec zmianie ze względu na opakowanie jednostkowe produktu, opakowanie zbiorcze przesyłki, elementy użyte do właściwego zabezpieczenia przedmiotów na czas transportu. W związku z tym koszty transportu mogą ulec nieznacznej zmianie w odniesieniu do danych pierwotnego Zamówienia złożonego przez Klienta, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany po analizie zamówienia przez obsługę Domer przy użyciu systemu wiadomości sms na numer Kontrahenta podany przy składaniu zamówienia lub drogą elektroniczną e-mail na adres zdefiniowany w parametrach Klienta. W związku z różnorodnością asortymentu, gabarytami, a przede wszystkim mając na uwadze bezpieczny transport zakupionych towarów, każde Zamówienie weryfikowane jest pod kątem wybranej przez Klienta formy przesyłki i w razie konieczności sugerowana jest zmiana na najbardziej odpowiedni sposób przesyłki. Punkt 2.7 Regulaminu znajduje zastosowanie.
4.3. Koszty dostawy przesyłki pokrywa Kupujący. Koszty transportu zakupionych towarów zamieszczone są w cenniku udostępnionym pod adresem http://www.dmuchawa-do-kotla.pl/webpage/cennik-transportu.html. Obejmuje on cennik przesyłek krajowych i zagranicznych. Cennik ten stanowi integralną część Regulaminu.
4.4. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (w szczególności faktura VAT).
4.5. Domer zastrzega możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym Klient zostanie poinformowany oraz o związanym z tym (wydłużonym) czasem realizacji Zamówienia. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 1-2 dni robocze. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może – bez zgody Domer – całkowicie zrezygnować z Zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji Zamówienia.

[Płatności]

4.6. Klient może dokonać płatności za Zamówione towary i koszty dostawy na kilka sposobów. Do wyboru Klienta jest:
- gotówką lub kartą przy płatności w siedzibie firmy Domer
- płatność za pobraniem;
- wpłata na konto bankowe;
- przelew z terminem płatności 7 / 14 / 30 dni (o ile Klient kwalifikuje się limitu kupieckiego udzielonego wg uznania Domer);
- płatność online Przelewy24;
- sprzedaż ratalna Credit Agricole.
4.7. Zamówienie zostanie zrealizowane po dokonaniu płatności (w przypadku płatności w formie przelewu po wpływie środków na konto Domer).
4.8. Wybór płatności z odroczonym terminem płatności („Przelew z terminem 7/ 14/ 30 dni”) przysługuje wyłącznie Klientom, którym Domer przyznał odpowiedni limit kupiecki – w takim przypadku Umowa z Domer na realizację złożonego Zamówienia zostaje zwarta dopiero z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Domer, co może również nastąpić w sposób dorozumiany przez realizację Zamówienia.V. WARUNKI REKLAMACJI ORAZ ZWROTU TOWARU

[Postanowienia wstępne]

5.1. Warunki reklamacji określają zasady zgłaszania reklamacji przez Klienta, zwrotu towaru, rozpatrywania zgłoszeń reklamacji i załatwienia reklamacji przez Domer oraz współdziałania Klienta z Domer przy zgłaszaniu oraz załatwianiu reklamacji.
5.2. Warunki reklamacji zostają udostępnione Klientom w Sklepie oraz w wersji elektronicznej na stronie www Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”.
5.3. W przypadku Klienta indywidualnego Warunki reklamacji wiążą go pod warunkiem udostępnienia mu Warunków reklamacji, z zastrzeżeniem że także ewentualnie niewiążące dla Klienta indywidualnego Warunki reklamacji określają procedury reklamacyjne w Domer a dostosowanie się do nich może ułatwić i przyśpieszyć załatwienie reklamacji.
5.4. Przed odebraniem przesyłki z Domer należy sprawdzić opakowanie, czy nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
5.5. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie; gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują w zakresie uszkodzeń towaru pochodzenia zewnętrznego w związku z uszkodzeniem przesyłki w transporcie lub uszkodzenia towaru po dostarczeniu towaru do Klienta – z zastrzeżeniem punktu 5.6 Regulaminu.
5.6. Klient indywidualny nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie w przypadku, gdy Domer nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta indywidualnego; w takiej sytuacji Klient indywidualny powinien jednak współdziałać z Domer w celu ustalenia i określenia odpowiedzialności sprawy uszkodzeń.
5.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
5.8. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu odpowiedzialność Domer wobec Klienta firmowego jest każdorazowo ograniczona maksymalnie do wartości złożonego Zamówienia. Ponadto Klient firmowy jest zobowiązany niezwłocznie zareklamować towar wadliwy, w szczególności w zakresie wad jawnych w terminie 7 dni od dnia odbioru towaru, pod rygorem nie przyjęcia reklamacji. Ograniczenia odpowiedzialności Domer nie dotyczą sytuacji: określonych w powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa i tylko w zakresie, w jakim znajdują one zastosowanie, a także nie dotyczą sytuacji dojścia do odmiennego porozumienia przez Domer i Klienta firmowego (pomimo ograniczenia odpowiedzialności Domer).

[Zgłoszenie reklamacji / zgłoszenie zwrotu towaru]

5.9. Domer jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad. W niniejszym punkcie jest mowa o reklamacji towaru w sytuacji, gdy zostały ujawnione wady towaru polegające na jego niezgodności z Umową (określoną ofertą Domer i zamówieniem Klienta), towar uległ awarii lub uszkodzeniu, w taki sposób, że uzasadniona jest reklamacja na gruncie przepisów prawa lub zgodnie z warunkami gwarancyjnymi producenta danego towaru, tj.:
(a) przesłany towar jest niezgodny z zamówieniem (towar inny niż zamówiony);
(b) przesłany towar jest wadliwy, z usterką, niesprawny (należy podać szczegółowy opis);
(c) inny powód opisany przez klienta uzasadniający reklamację towaru.
5.10. Wady części towaru nie uprawniają do reklamacji całości towaru, chyba że uprawnienie takie wynika z przepisów prawa.
5.11. Procedura reklamacji nie dotyczy odstąpienia od umowy przez Klienta indywidualnego, zgodnie z punktem VI.
5.12. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu towaru w Domer przez Klienta (reklamującego), z zastrzeżeniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
5.13. Zgłoszenie reklamacji towaru Klient powinien przesłać do Domer (przed ewentualną wysyłką towaru). Reklamację Klient może przekazać za pośrednictwem formularza reklamacji, udostępnionego pod adresem www.domer.pl pod adresem http://www.domer.pl/regulaminy/formularz-zgloszenia-reklamacyjnego.pdf. Formularz zawiera rubryki z informacjami niezbędnymi lub/i pomocnymi do sprawnego załatwienia reklamacji.
5.14. Formularz reklamacji zawiera następujące rubryki: nr i data zamówienia, nr faktury lub paragonu, dane kontaktowe, nazwa banku i numer rachunku bankowego, identyfikację (opis) reklamowanego towaru, sposób zakupu, opis przyczyny reklamacji towaru oraz uwagi Klienta. Formularz zawiera również oświadczenie o zapoznaniu się z Warunkami reklamacji i zwrotu towaru.
5.15. Wypełniony formularz można przesłać do Domer drogą mailową na adres e-mail reklamacje@domer.pl, faksem na nr 62-742-19-78 lub listem tradycyjnym (przesyłką poleconą) na adres Domer z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA”.
5.16. W odpowiedzi na przesłany formularz reklamacji Klient otrzyma unikatowy numer reklamacji, w celu usprawnienia i przyśpieszenia procedury reklamacji. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacji zostanie przesłana niezwłocznie, w szczególności drogą e-mailową lub innym kanałem komunikacji wskazanym na formularzu reklamacji. W odpowiedzi Domer może poprosić o uzupełnienie danych niezbędnych do przyjęcia lub załatwienia reklamacji.
5.17. Po otrzymaniu odpowiedzi na zgłoszenie reklamacji, w przypadku konieczności odesłania towaru do Domer, należy go wysłać do Domer zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VII.
Załatwienie reklamacji przez Domer
5.18. Zgłoszenie reklamacji zostanie rozpatrzone w terminie do 14 dni, w możliwie najkrótszym czasie. Odpowiedź Domer zostanie wysłana na wskazany przez Klienta kanał komunikacji.
5.19. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacji, w przypadku odesłania towaru, przy odbiorze reklamowanego towaru Domer sprawdza sposób zabezpieczenia i stan przesyłki. Następnie Domer sprawdza zawartość przesyłki i stan towaru.
5.20. Po zwrocie towaru przez Klienta Domer podejmuje następujące działania w zależności od przyczyny zwrotu towaru i stwierdzonego stanu towaru, tj.:
(a) jeżeli przesłany towar jest niezgodny z zamówieniem (towar inny niż zamówiony) – Domer zwróci koszt przesyłki oraz prześle towar zgodny z zamówieniem na adres poprzedniej wysyłki;
(b) jeżeli przesłany towar jest wadliwy, z usterką, niesprawny (szczegółowy opis) – Domer zwróci koszt przesyłki oraz prześle towar zgodny z zamówieniem na adres poprzedniej wysyłki;;
(c) jeżeli wystąpił inny powód opisany przez Klienta uzasadniający zwrot towaru – Domer podejmie działania odpowiednio do wskazanej przyczyny oraz stwierdzonego stanu towaru w porozumieniu z Klientem;
(d) w przypadku uwzględnienia reklamacji Domer zwróci Klientowi indywidualnemu koszty przesyłki (w zakresie najtańszej możliwej formy przesyłki, jak była dostępna w Domer) oraz wartość brutto towaru, na wskazane w formularzu zwrotu konto bankowe.
5.21. W przypadku konieczności dostarczenia reklamowanego towaru do producenta w celu wykonania naprawy gwarancyjnej lub wydania opinii czas ostatecznego załatwienia reklamacji może wynosić 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres siedziby Domer.
5.22. Przy odbiorze zwróconego towaru Domer sprawdza sposób zabezpieczenia i stan przesyłki. Następnie Domer sprawdza zawartość przesyłki i stan towaru.
5.23. W innych nie ujętych wyżej przypadkach Domer podejmie działania w celu w miarę możliwości polubownego załatwienia odpowiednio do sytuacji i w porozumieniu z Klientem, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

6.1. Klient indywidualny, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem Domer może odstąpić od umowy i zwrócić towar w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu towaru – bez podania przyczyny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (por. art. 27 i nast. tej ustawy) poprzez wysłanie do Domer oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6.2. Prawo do odstąpienia od nie dotyczy Umowy:
(a) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(b) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
(c) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
(d) zawartej w drodze aukcji publicznej.
6.3. Oświadczenie o odstąpieniu Klient indywidualny może złożyć z wykorzystaniem formularza odstąpienia od umowy, sporządzonego zgodnie z przepisami ww. ustawy, znajdującego się pod adresem: www.domer.pl/regulaminy/formularz-odstapienia-i-zwrotu-towaru-domer.pdf - co usprawni i przyspieszy procedurę odstąpienia od umowy.
6.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient indywidualny może przesłać do Domer drogą mailową na adres e-mail zwroty@domer.pl, faksem na nr 62-742-19-78 lub listem tradycyjnym (wskazana jest przesyłka polecona) na adres Domer, z możliwym dopiskiem na kopercie „ZWROTY” (co przyśpieszy procedurę). Dla zachowania terminu 14 dni na odstąpienie od umowy liczy się data wysłania oświadczenia o odstąpieniu.
6.5. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Domer niezwłocznie prześle Klientowi indywidualnemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
6.6. Po skutecznym złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy uważa się ją za niezawartą, w związku z czym Domer niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi indywidualnemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Domer, z zastrzeżeniem, że Klient ponosi następujące koszty: bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania) towaru do Domer; ponadto Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
6.7. Klient indywidualny ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zwrócić towar do Domer. Domer może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub potwierdzenia dowodu wysyłki towaru przez Klienta indywidualnego.
6.8. Domer dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient indywidualny, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w szczególności w drodze przelewu na wskazane przez Klienta konto bankowe.
6.9. W celu uprawnienia i przyśpieszenia procedury odstąpienia od umowy Klient indywidualny może przekazać informację o zwrocie towaru przed wysyłką towaru. Informację o zwrocie można przekazać za pośrednictwem formularza zwrotu towaru, zgodnie ze wskazówkami opisanymi w rozdziale VII. Formularz zwrotu towaru jest udostępniony w wersji do wydruku pod adresem www.domer.pl/regulaminy/formularz-odstapienia-i-zwrotu-towaru-domer.pdf.
6.10. Towar należy wysłać do Domer zgodnie z zasadami określonymi w punkcie VII.

VII. PRZESYŁKA TOWARU – JAK ODESŁAĆ TOWAR. KOSZTY PRZESYŁKI

[Zgłoszenie zwrotu / odesłania towaru – poinformowanie Domer]

7.1. Informację o zwrocie towaru Klient powinien przesłać do Domer przed zwrotną wysyłką towaru – w celu usprawnienia procedury zwrotu.
7.2. Informację o zwrocie można przekazać za pośrednictwem formularza zwrotu (co usprawni i przyśpieszy procedurę zwrotu). Formularz zwrotu towaru jest udostępniony pod adresem: www.domer.pl/regulaminy/formularz-odstapienia-i-zwrotu-towaru-domer.pdf.
7.3. Formularz zwrotu zawiera następujące rubryki: nr i data zamówienia, nr faktury lub paragonu, danych kontaktowe (Imię i Nazwisko, Adres, Telefon, E-mail), nazwa banku i numer rachunku bankowego, szczegółowe informacje o zwracanym towarze, sposób zakupu, przyczyna zwrotu towaru oraz uwagi Klienta. Formularz zawiera również oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zwrotu towaru określonymi w Warunkach reklamacji Regulaminu.
7.4. Wypełniony formularz należy niezwłocznie przesłać do Domer drogą mailową na adres e-mail zwroty@domer.pl, faksem na nr 62-742-19-78 lub listem tradycyjnym (przesyłką poleconą) na adres Domer z dopiskiem na kopercie „ZWROTY”.
7.5. W odpowiedzi Domer może poprosić także o uzupełnienie danych niezbędnych do przyjęcia lub załatwienia zwrotu.

[Zwrotne odesłanie towaru]

7.6. W przesyłce należy umieścić dokument sprzedaży towaru (fakturę lub paragon) oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu.
7.7. Towar zwracany powinien być odesłany w odpowiednim, najlepiej oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (w tym mieści się: towar oraz wszelkie inne dołączone do towaru akcesoria, instrukcje, dokument gwarancji, dowód zakupu i in.), a sam towar i akcesoria powinny być nieuszkodzone.
7.8. Przesyłka przed wysłaniem powinna być należycie zabezpieczona przez potencjalnymi uszkodzeniami podczas transportu, tak aby zwrócony towar był co najmniej w takim stanie, w jakim został otrzymany przez Klienta, ewentualnie aby możliwe było zareklamowanie wadliwej usługi transportowej. Przesyłka zapakowana tak, jak została dostarczana do Klienta, jest uznawana za należycie zabezpieczoną. Jeżeli doszło do uszkodzeń przesyłki (paczki) w trakcie transportu, Klient powinien na transport zwrotny uzupełnić braki przesyłki (paczki).
7.9. Na przesyłce należy umieścić (zapisać) w widocznym miejscu czytelnie słowo ZWROT lub REKLAMACJA.
7.10. Przesyłka Klienta może nastąpić za pośrednictwem:
(a) Poczty Polskiej przesyłką ekonomiczną
(b) albo innym profesjonalnym operatorem pocztowym, którego usługa mieści się w granicach ceny za ww. usługę Poczty Polskiej
(c) albo jeżeli Klient nie ma możliwości zorganizowania wysyłki w granicach ceny jak za ww. usługę Poczty Polskiej – za pośrednictwem firmy kurierskiej po uzgodnieniu z Domer (w tej sprawie można kontaktować się z Domer na następujące dane kontaktowe: Dział serwisu i reklamacji – tel. 62 742 06 06 wew. 3).
Przesyłka może nastąpić również w ten sposób, że na życzenie Klienta Domer zleci wykonanie przesyłki firmie kurierskiej.
7.11. Koszty przesyłki do Domer ponosi Klient, z zastrzeżeniem poniższych postanowień oraz aktualnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7.12. Przesyłki wysłane do Domer z płatnością „za pobraniem” nie będą odbierane przez Domer.
7.13. Domer zwraca koszty przesyłki, w przypadku gdy zwrot towaru lub reklamacja okaże się zasadna (w szczególności w przypadku wymiany towaru na nowy) oraz w przypadku odstąpienia od umowy – do wysokości kwoty wynikającej z cennika Poczty Polskiej za nadanie paczki ekonomicznej a w wyższej kwocie w przypadku, gdy Klient nie miał możliwości przesłania towaru w granicach ceny z ww. cennika, zgodnie z punktem 3.5.
7.14. W przypadku zlecenia przesyłki przez Domer, gdy zwrot towaru lub reklamacja okazała się niezasadna, Klient zwróci koszty przesyłki opłacanej przez Domer – do wysokości kwoty wynikającej z cennika Poczty Polskiej za nadanie paczki ekonomicznej.
7.15. W przypadku zasadności zwrotu towaru koszty przesyłki zostaną zwrócone na nr konta bankowego wskazany w formularzu zwrotu towaru lub w jego braku w sposób analogiczny do wcześniejszej płatności Klienta.
7.16. Przesyłkę należy nadać na adres siedziby Domer.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin i Umowa podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
8.2. Postanowienia Regulaminu należy wykładać zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W przypadkach wątpliwych należy dokonywać takiej wykładni Regulaminu, która w maksymalnie możliwym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia lub jego części, wątpliwego prawnie lub niejasnego, dążąc do zapewnienia niezakłóconej oraz zgodnej z przepisami prawa współpracy stron Umowy.
8.3. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się nieważne w całości lub w części (zdania, zdanie, część zdania, zakres znaczeniowy), pozostałe o ile to możliwe postanowienia pozostają w mocy.
8.4. W przypadku zmiany stanu prawnego, zmiany jego wykładni lub jakiejkolwiek niezgodności postanowienia Regulaminie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowienie to w odpowiedniej części (zdań, zdania, części zdania, zakresu znaczeniowego) lub w razie konieczności w całości nie znajduje zastosowania. W takim przypadku Domer podejmie także odpowiednie starania w celu aktualizacji Warunków reklamacji oraz dostosowania ich do obowiązującego prawa.
8.5. Terminy używane w niniejszym Regulaminie, pisane z dużej litery należy rozumieć zgodnie z definicją sformułowana w rozdziale I. Tytuły i śródtytuły mają przede wszystkie charakter informacyjny i mają ułatwiać ogólną nawigację w tekście.
8.6. W przypadku zastrzeżeń do transakcji i powstania sporu z Domer strony sporu będą w pierwszej kolejności dążyły do polubownego załatwienia sporu w drodze negocjacji, a następnie – w przypadku Klientów firmowanych – wszelkie spory będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Domer, a w przypadku Klientów indywidualnych przed sądem właściwym wg zasad ogólnych.
8.7. W przypadku sporu istnieje również możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze pozasądowej. Właściwym organem do rozstrzygania sporu – w przypadku sporu z Klientem indywidualnym – są polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Skierowanie sprawy do tej instytucji wymaga zgody obu stron. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
8.8. Zmiany Regulaminu są publikowane i dostępne do pobrania na stronie internetowej www.domer.pl, w szczególności w stopce strony w zakładce „Regulamin” (pod adresem http://www.domer.pl/webpage/regulamin.html). Regulamin i jego zmiany obowiązują po ich opublikowaniu na ww. stronie internetowej www.domer.pl od daty wskazanej w nagłówku Regulaminu i obejmują nowe Zamówienia składane od tej daty (po udostępnieniu nowego Regulaminu Klientowi z zaznaczeniem nowej wersji poprzez nową datą obowiązywania Regulaminu).